Så arbetar vi

Vi ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden. På Maria Parkskolan går drygt 1000 elever. Vi har barn och elever i förskoleklasser och ända upp till årskurs nio.

Undervisning

Vi använder oss ibland av traditionell undervisning men också av ämnesintegrerande arbetssätt. Beprövad erfarenhet och den senaste pedagogiska forskningen avgör.

Årskurs F-3

På F-3 går cirka 380 elever. De allra flesta barn har även fritidsplats hos oss.

Vi arbetar för att bygga en nära relation med varje elev, därför ställer vi oss dagligen frågan ”vad har jag gjort idag för att mina elever ska längta hit imorgon?”. Vår förhoppning är att varje elev ska känna att alla dagar är viktiga dagar och alla dagar ska vara meningsfulla och trygga.

Vi arbetar bland annat med äventyrspedagogik. Vi har utbildade äventyrspedagoger som arbetar med eleverna i klasserna tillsammans med lärarna. Äventyrspedagogik ingår även i fritidsverksamheten.

Kollegialt lärande är viktigt för oss. Alla lärare arbetar kollegialt under temat ”utmanande undervisning”. Forskning visar att kollegialt lärande har stor effekt för elevernas resultat.

Följ oss på Instagram

Årskurs 4-6

Vi jobbar mycket med övergripande teman i undervisningen.

Det kan vara ”Konsumtion och livsstil” som behandlar hälsa, miljö, mat, återvinning med mera eller som år då det är riksdagsval. Då  kan mycket av undervisningen handla om de grundläggande demokratiska processerna i Sverige och rent konkret hur Sveriges riksdag fungerar.

I undervisningen ingår även mycket utflykter.

Årskurs 7-9

Här fördjupas kunskaperna om omvärlden.

Samarbete med andra länder är en naturlig del av undervisningen. Ett läsår till exempel satte vi miljön i fokus i ett pappersåtervinningsprojekt tillsammans med skolor från England, Frankrike, Spanien, Irland och Estland.

Under årskurs 8 och 9 förbereder vi eleverna för gymnasiet genom samarbete med vår studievägledare. I årskurs 8 presenteras gymnasieutbudet och i årskurs 9 får eleverna besöka Helsingborgs stads gymnasieskolor under skoltid.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.  I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare. På Maria Parkskolan arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Elevernas lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum som alla grundskolor inom Helsingborg stads skolor arbetar i. Unikum hittar du via Skolportalen.

Elevinflytande

Alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer. Klassråd ska alla ha regelbundet.

Där tar man upp frågor som är viktiga för den egna klassen. Det kan handla om det vi lär oss i skolan men det kan också handla om olika trivselaktiviteter som klassen vill göra.

Vi har elevråd anpassade för olika åldrar där eleverna tränas i demokratiska processer genom att få möjlighet att vara delaktig och att ha inflytande i sin utbildning och lärandemiljö och närmiljö.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Ordningsregler

För att kunna uppfylla sina drömmar behöver eleverna en god kunskapsutveckling i en trygg miljö. Vi vill att vår skola ska vara en bra skola där vi tillsammans är rädda om varandra, våra saker och våra lokaler. Det är modigt att själv berätta om man har gjort något fel.

Vi vill att våra elever ska stå för sina handlingar och ta konsekvensen av det. Det kan vara att betala, att ställa tillrätta efter sig, att be om ursäkt. Vi vill att alla hjälper till om någon förstör eller uppträder otrevligt. Det är tillsammans vi skapar en trygg och trevlig skolmiljö.